Veslařství patří mezi ony sporty, jež svou fysickou i mravní, vnitřní i vnější hodnotou patří mezi nejlepší, jež lidstvo má.

Proč veslovat?

Veslování rozvíjí jak individuální zdatnost, tak i smysl pro kolektiv. Můžete si vybrat mezi jízdou na skifu, kde veslujete sám za sebe, nebo veslování ve větších posádkách a užívat si kolektivu.

Veslování není jen o trénování na vodě, ale jde o komplexní rozvoj všech dovedností – běh, kolo, lyžování, plavání atd.

Veslování je úspěšný olympijský sport, každý má reálnou šanci účastnit se později vrcholných soutěží. Mistrovství republiky je už od kategorie žactva, ve vyšším věku je možné se zúčastnit MEJ, MSJ, MSU23, ME, MS, OH.

Veslování je prestižní universitní sport v západní Evropě a USA, mnoho našich veslařů studuje v Evropě a USA díky sportovním stipendiím.

Veslovat se dá již od deseti let až do pozdního věku.

Veslování není finančně náročné, roční příspěvky jsou zpravidla 2-4 tis. Kč, drahé lodě jsou v majetku veslařských klubů


Trocha historie veslování v Třeboni

Veslařský sport v Třeboni (převzato z dobového tisku – Jihočeského Obzoru, 1932).

Usnesení letošní řádné valné hromady Sportovního klubu Třeboň 1884, aby zřízen byl v jeho rámci veslařský odbor, padlo na úrodnou půdu. O veslařský sport jeví se v Třeboni neobyčejný zájem a možno již dnes prozradit, že v pátek dne 6. května t.r. bude dán vzniku veslařského odboru slavnostní základ. Správně pěstované veslařství je jedním z nejkrásnějších a nejvděčnějších sportů, vyžaduje však zdravé tělo, naprostou kázeň a obětavost těch, kteří se mu zasvětili. Cílem jest výcvik závodního mužstva, které by se mohlo čestně měřiti nejen s tuzemskými, ale i se zahraničními vyspělými kluby. Jest opravdu s podivem, že veslařský sport právě v Třeboni, kde jsou pro jeho pěstování tak neobyčejně příznivé podmínky, jakych daleko široko není, tak pozdě se ujímá. Není pochyby, že pro naše město má zřízení veslařského odboru dalekosáhlý význam, neboť může se tak státi střediskem význačných i mezinárodních závodů, poněvadž má k dispozici jedinečnou, téměž 3 km dlouhou závodní dráhu na rybníku Svět. S dlouhé a prostranné hráze nad zámeckou zahradou možno krásně sledovati, jak závodní čtyřveslice či osmiveslice brázdí klidnou jeho hladinu. Že četnou návštěvou cizinců při takových příležitostech a propagaci z ní plynoucí získá město Třeboň velmi mnoho, netřeba podotýkati. Význam Třeboně pro veslařský sport uznávají čelná veslařská sdružení, hlavně Svaz Veslařů RČS a Veslařský klub Vajgar v Jindř. Hradci, které projevily mimořádnou ochotu přispěti k propagaci tohoto sportu v našem městě. Svaz Veslařů RČS přislíbil uspořádati v Třeboni v pátek dne 6. května přednášku o veslařství se třemi filmy závodů. Přednášku tu bude míti předseda S.V. RČS vrch. rada Čížek z Prahy a zúčastní se jí i jiní čelní funkcionáři tuzemských klubů. Počátek o 20. hod. v městském biografu. Po přednášce přátelský večírek při hudbě jazz-orchestru Sport. klubu Třeboň. Během června t.r. uspořádá pak S.V.RČS na rybníku Svět propagační veslařský závod dvou čelných tuzemnských mužstev. Upozorňujeme třeboňskou, hlavně sportovní veřejnost na tyto dva podniky a lze doufati vzhledem k jejich významu do budoucna, že účast bude co největší, a to již také z toho důvodu, aby hosté, kteří nenáročně a ochotně chtěli oběma podniky o veslařství vzbuditi v Třeboni zájem a Třeboni přispěti propagací nejen doma, ale i v cizině, nebyli zklamáni lhostejností našeho obyvatelstva k podnikům tak velmi důležitým.